Misija – sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas, užtikrinant vaikų pasirengimą mokyklai, saugoti ir stiprinti jų fizinę ir psichinę sveikatą, perteikti tautines tradicijas.

 

 Vizija – lopšelis-darželis „Eglutė“ – atvira visuomenei švietimo įstaiga, diegianti inovatyvias ugdymo technologijas, propaguojanti sveiką gyvenseną, turtinanti vaikų etnokultūros patirtį ir puoselėjanti savitas tradicijas.

 

 Ilgalaikaikiai prioritetai:

 1. Kokybiško ugdymo paslaugoų teikimas, siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos.

 2. Pedagogų profesinis tobulėjimas:

  • skaitmeninio raštingumo gilinimas;
  • dalyvavimas „eTwinning“, „Erasmus+“ projektinėse veiklose.

 

 2022 m. suformuluotas strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ugdymo(si) aplinkoje.

Iškelti prioritetai:

  • inovatyvių ugdymo technologijų diegimas;
  • bendradarbiavimo su šeima plėtojimas.

Metiniai veiklos tikslai:

  • sudaryti sąlygas visapusiškam ir kokybiškam ugdymui(si), plėtojant ugdytojų partnerystę bendruomenėje;
  • vykdyti šiuolaikišką, į vaiko pažangą ir pasiekimus orientuotą ugdymą.

Uždaviniai:

  • sudaryti sąlygas sėkmingam ugdymo proceso vykdymui;
  • plėtoti pedagogų profesinės veiklos kultūrą;
  • taikyti patyriminio ugdymo modelį, plėtojant ugdytinių pažinimo, socialinius, sveikatos stiprinimo gebėjimus;
  • ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, perteikti tautines tradicijas, naudojant inovatyvius ugdymo būdus.