logotipai

 

 

 

 Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia į programos „Neįtikėtini metai“ naujas grupes, skirtas tėvams, įtėviams ir globėjams. Jose suteikiama daugiau žinių, būtinų auklėjant vaikus. Dalyvavimas šiose grupėse, vykstančiose ir tiesiogiai, ir nuotoliniu būdu, nemokamas.

Tikslas – ugdyti ir stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, suteikiant tėvams daugiau žinių, reikalingų tinkamam elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų (3–12 metų) auklėjimui.

Kviečiama registruotis į tėvų grupes - https://forms.gle/PHKPpqq9F4LvzK2H8

 

Paskelbta 2024-02-19

____________________________________________________

 

 

 

Paskelbta 2023-11-17

_________________________________________________

      

Paskelbta 2023-09-04

_____________________________________________________________

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“, (nauja redakcija):

1. Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams:

1.1. lopšelio grupės: už maisto produktus (vienos dienos kaina) – 3,20 Eur, abonentinis mokestis (vienos dienos kaina) – 1,20 Eur.

1.2. darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės: už maisto produktus (vienos dienos kaina) – 3,60 Eur, abonentinis mokestis (vienos dienos kaina) – 1,20 Eur.

1.3. priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs: už maisto produktus (vienos dienos kaina) – 2,00 Eur, abonentinis mokestis (vienos dienos kaina) – 1,20 Eur.

2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių (ne mažiau kaip 1) ir jį keisti 2 kartus per metus – rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų. Tėvai, kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną.

3. Nustatyto dydžio abonentinis mokestis mokamas nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus ar nuo tėvų vaikui parinkto mažesnio dienos maitinimų skaičiaus. 

4. Jei įstaigos virtuvėje nėra galimybių pagaminti patiekalų vaikams, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas ir kurie maitinami iš namų atsineštu maistu, tėvams pateikus prašymą atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas. Šie atvejai turi būti numatyti mokymo sutartyse.

5. Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.

6. Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

6.1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

6.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

6.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

6.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

7.  Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

7.1. šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

7.2. Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo;

7.3. vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose;

7.4. vaikui nelankant įstaigos vasaros laikotarpiu.

Paskelbta 2023-12-28

_______________________________________________________________

 Bendradarbiavimo su tėvais sistema (skaityti)

Paskelbta 2022-05-26

_______________________________________________________________

  Tėvų anketinės apklausos rezultatai „Šeimos dalyvavimas vaikų ugdymo(si) procese įstaigoje“ (skaityti)

Paskelbta 2022-05-26

________________________________________________________________

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-2306 „Dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (skaityti)

Paskelbta 2022-01-20

__________________________________________________________________

  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“. (skaityti)

Paskelbta 2021-12-28

____________________________________________________________________________________
 Primename, jog jeigu Jūsų vaikui reikalingas pritaikytas maitinimas, įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui  turi būti pristatyta tinkamos formos pažyma: Nr. E027-1 (pasikeitus vaiko sveikatos būklei Nr. 046/a). Pažymoje turi būti aiškiai nurodytos alergiją ar maisto netoleravimą sukeliančios medžiagos (produktai).

Paskelbta 2021-08-25

__________________________________________________________________________________

Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas (skaityti)

_____________________________________________________________________________________

 Pagalba tėvams 

___________________________________________________________________________________________

Nemokama psichologinė pagalba „Tėvų linija“ (www.tevulinija.lt)

____________________________________________________________________________________________

Informacija gyventojams, išvykstantiems laikinai į užsienį ir ketinantiems palikti savo nepilnamečius vaikus kitiems asmenims prižiūrėti

Nuo 2018-07-01, įvykdžius vaiko teisių apsaugos sistemos Lietuvos Respublikoje pertvarką, savivaldybių vaikų teisių apsaugos skyriai perėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumui, yra šios tarnybos teritoriniais skyriais. Tačiau kai kurios funkcijos, kurias anksčiau jie atliko, paliktos savivaldybėms.

Viena iš funkcijų – laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu.

Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, vaiko atstovu pagal įstatymą (dėl tėvo ir motinos teisių ir pareigų vaikui lygiateisiškumo) lieka kitas iš tėvų, išskyrus tuos atvejus, kai jis teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba jam apribota tėvų valdžia konkretaus vaiko atžvilgiu.

Jeigu į užsienį išvyksta abu tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų, prieš išvykdami ne ilgesniam kaip aštuoniolikos mėnesių terminui ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų jie turi kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją (jeigu jų gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje) ir pateikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo bei reikalingus dokumentus.

Išvykstantys tėvai pateikia šiuos dokumentus:

- išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

- tėvų ar turimo vienintelio iš tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas( jei pateikiami dokumentų originalai, jų kopijas padaro savivaldybės darbuotojai)

- siūlomo fizinio asmens sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/A) sveikatos pažymėjimą;

- kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

                   Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakingi specialistai apsilankys siūlomo globėjo (rūpintojo) gyvenamojoje vietoje ir surašys jo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Visus dokumentus išsiųs į teritorinį Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pradinio įvertinimo atlikimo.

Svarbu žinoti, jei vaiko teisių apsaugos skyrius pagrįstai manys, kad siūlomas asmuo negalėtų tinkamai atstovauti vaikui tėvų išvykimo laikotarpiu, išvykstantiems tėvams jis pasiūlys pasirinkti kitą asmenį, kuris laikinai būtų paskirtas vaiko globėju (rūpintoju).

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia, kai vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų grįžta iš užsienio ir apie tai ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sugrįžimo raštu informuoja savivaldybės administraciją bei yra priimamas įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.

Vaiko globos (rūpybos) išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.

Daugiau informacijos Tel. Nr. 396043