Vaikų lopšelis-darželis Nr. 52 pradėjo veikti 1973 m. lapkričio 23 dieną. Įstaiga buvo savaitinė, dirbo visą parą, joje tuomet atidaryta 12 grupių – aštuonios darželio ir keturios lopšelio. Lopšelį-darželį lankė 120 mažylių, dirbo 17 auklėtojų, iš jų tik 5 pedagogės buvo baigusios pedagoginę mokyklą, kitų išsilavinimas – vidurinis. Dirbo 2 vyr. auklėtojos (dabar direktoriaus pavaduotoja ugdymui), 2 muzikos vadovės. Tais pačiais metais buvo pradėtas darželio teritorijos tvarkymas: visos lauko žaidimų aikštelės apsodintos gyvatvore, atsirado agrastų, obelų ir kriaušių, kitų dekoratyvinių želdinių

         Jau pirmaisiais darželio gyvavimo metais, didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui – mažieji 2 kartus per savaitę buvo vežami į mišką ar prie jūros. Taip vaikams buvo suteikta galimybė stebėti ir pažinti miško augmeniją, grūdinti organizmą. Didelis dėmesys skiriamas ir darbiniam vaikų auklėjimui: įstaigos teritorijoje buvo daržas, kuriame kiekviena grupė turėjo prižiūrėti savo pasodintas daržoves, gėles.

          1979–1982 metais įstaigoje jau dirbo 34 pedagogai, buvo atidarytos pirmosios parengiamosios-eksperimentinės grupės.

           Nuo 1987 iki 2017 m. įstaigoje direktoriaus pareigas ėjo Regina Sindarienė. Jai vadovaujant 1991 m. įstaigai suteiktas „Eglutės“ vardas – savaitinis lopšelis-darželis reorganizuojamas į sanatorinę įstaigą. Tais pačiais metais įrengiamas fizioterapijos kabinetas, pradeda dirbti gydytoja ir masažistė. Į įstaigą priimami vaikai, sergantys viršutinių takų katarais, bronchitais. Nuo šiol įstaigą lanko vaikai, sergantys viršutinių takų katarais, bronchitais. 

          Sumažėjus vaikų skaičiui ir uždarius vieną grupę, įrengiama valgykla, įkuriama kaimo seklyčia, dailės studija „Spalviukai“. Nuo 2012 metų įstaiga neteko sanatorinio lopšelio-darželio statuso.

           Šiuo metu lopšeliui-darželiui vadovauja Angelė Aniulė. Į lopšelį-darželį priimami vaikai nuo vienerių metų. Šiuo metu veikia 11 grupių – trys ankstyvojo amžiaus, šešios ikimokyklinio ugdymo ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai integruojami į įprastos raidos grupes. Ugdytiniams teikiama logopedo, psichologo pagalba. Ugdymo įstaigoje dirba pedagogai, įgyję vadybos, metodininko, vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas. Pedagogai, įgyvendinami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kuria kūrybišką, estetišką ugdomąją aplinką, nuolat ieško naujovių ir jas įgyvendina, skleidžia savo gerąją darbo patirtį mieste, regione, šalyje, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose.

           Įstaigoje laikomasi požiūrio, kad vaikas yra vertybė, jis visuomet turi jaustis saugus ir mylimas. Todėl ugdymosi procese vadovaujamasi šiuolaikinėmis psichologinėmis ir pedagoginėmis nuostatomis, pažangiomis ugdymosi technologijomis. Pabrėžiant individualias udgytinių skirtybes, vaiko saviraiškos galimybių svarbą, norą išmokti, sužinoti, mąstyti.